Sveučilište u Zagrebu

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Jordanovac 110

HR – 10000 Zagreb

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: filozofija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

 

Pristupnici za izbor osim općih uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, Odluka Ustavnog suda 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i Odluka Ustavnog suda 60/15), uvjeta propisanih Odlukom Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) te Pravilnikom Nacionalnoga vijeća za znanost (NN 84/05) trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu te Statutom Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od objave natječaja.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

1. potpisani životopis,

2. „Nihil obstat“ ordinarija (pristupnici klerici),

3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,

4. dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta za navedeno radno mjesto,

5. podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,

6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredno poznavanje),

7. popis radova i natječajnu dokumentaciju koji je potrebno predati u dva primjerka te snimljene u PDF obliku na posebnim CD-ima (CD 1: separate predloženih radova za izbor u raspisano zvanje; CD 2: natječajnu dokumentaciju - izvješća, popise radova i životopis).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

Prijave treba poslati na adresu: Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Jordanovac 110, HR – 10000 Zagreb s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti izviješteni u zakonskom roku.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti

 

PUBLIC COMPETITION

for appointment of

One lecturer for a first degree scientific – educational title associate professor in the scientific area Humanities, in the scientific field Philosophy, full-time, at the Faculty of Philosophy and Religious Studies;

CONDITIONS of enrollment of candidates:

The competition is, under equal conditions, open to persons of both sexes.

Applicants must meet the conditions stipulated by the Act on Scientific Activities and Higher Education (Narodne novine – Official Gazette of the Republic of Croatia, 123/03, 198/03 (Regulation), 105/04, 174/04, 02/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63 / 11, 94/13, 139/13, 101/14 - OiRUSRH, 60/15 - OUSRH).

In order to apply, candidates must provide the following:

- Personally signed application containing the following information: first name and surname, date and place of birth, address, phone number / cell phone, email address;

- Curriculum Vitae with basic personal information and details on scientific, educational and professional work, one card, personally signed;

- A copy of diploma;

- A list of works and the application documents submitted in four copies and saved in PDF format on CDs as follows: (CD 1: selected works for appointment in the appropriate title; CD 2: application documents - reports, list of works and Curriculum Vitae);

- A copy of the last appointment to title;

- A proof of nationality (foreign nationals are required to provide proof of knowledge of the Croatian language - level C1);

The deadline for applications is 30 days from publication in the Official Gazette.

Late and incomplete applications shall not be considered.

Applications should be sent to the following address:

Faculty of Philosophy and Religious Studies, Jordanovac 110, HR - 10000 Zagreb, Croatia, with reference: "For competition".

 

Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta

Izdanje: Glas Salvonije

Broj oglasa u izdanju: p-1754

Stranica tiskanog izdanja: 38

Datum tiskanog izdanja: 09. 11. 2017.

---

Vrsta oglasa: Job Offer

Izdanje: EURAXESS

Broj oglasa u izdanju: Job Offer id: 258277

Datum: 09. 11. 2017.

---

Izdanje: NN 109/2017   

Broj oglasa u izdanju: 5331
Stranica tiskanog izdanja: 14
Datum tiskanog izdanja: 10. 11. 2017.